در این پروژه از سیستم های فن کوئل کانالی گرین با فشار استاتیک بالا استفاده شده است.

محل پروژه