بسیاری از واحد های این پروژه مجهز به سیستم اسپلیت گرین می باشد که توسط شرکت آوش تامین شده است.

محل پروژه