بخشی ازین پروژه با اسپلیت های ایستاده گرین به مجموع ظرفیت 864000 BTU/HR توسط شرکت آوش تامین شده است.

محل پروژه