بسیاری از شعب این مجموعه مجهز به سیستم اسپلیت گرین میباشند.

محل پروژه